Τα χαμένα παιδιά της Θεσσαλονίκης

Συγγραφέας: Στέλλα Στεργίου
Εκδότης: Επίκεντρο
Κωδικός: 775602
από
19,00 €
17,10 € (- 10 %)
Κερδίζετε 1,90 €
Διαθέσιμο
Με­τά από οκτώ ετών έρευ­να στο Λη­ξι­αρ­χείο του Δή­μου Θεσ­σα­λο­νί­κης και τη δι­α­σταύ­ρω­ση των στοι­χεί­ων που αντλή­σα­με με τα δι­ά­φο­ρα αρ­χεία, κα­τα­φέ­ρα­με να βρού­με τα ονό­μα­τα των εβραι­ό­που­λων που γεν­νή­θη­καν στην Θεσ­σα­λο­νί­κη κα­τά τα έτη 1925-1943. Δι­α­πι­στώ­σα­με ότι πε­ρί­που 500 παι­διά σχο­λι­κής ηλι­κί­ας σώ­θη­καν, ενώ πε­ρισ­σό­τε­ρα από 10.000 εκτο­πί­στη­καν κα­τά την δι­άρ­κεια της να­ζι­στι­κής κα­το­χής από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη στο Άου­σβιτς και θα­να­τώ­θη­καν βά­ναυ­σα. Ο απο­λο­γι­σμός είναι τρα­γι­κό­τε­ρος στα παι­διά της προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας που γεν­νή­θη­καν με­τα­ξύ των ετών 1937-1943, πε­ρί­που 100 σώ­θη­καν ενώ πε­ρισ­σό­τε­ρα από 4.500 εκτο­πί­στη­καν στο Άου­σβιτς και θα­να­τώ­θη­καν.
ISBN: 9786182041499
Έτος έκδοσης: 2022
Σελίδες: 336