Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Philhellenisme: Ouvrages Inspires par la guerre de l'independence Grecque 1821-1833. Repertoire bibliographique. Second edition revue et augmentee

Συγγραφέας: Loukia Droulia
Εκδότης: Fondation Nationale de la Recherche Scientifigue
Κωδικός: 749225
18,00 €
Διαθέσιμο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Philhellenism, a recognized international liberal and radical ideological-political movement, a literary and art movement, nurtured in the climate of classicism and romanticism, as it has been characterized, which manifested itself in the eruption of the Greek War of Independence, did not cease to concern scholars as a complex phenomenon which has revolutionized public opinion in Europe and America in a unique way. The second edition of the literary catalog of philhellenism of Loukia Droulia, which has since become a reference book for those involved in this issue, was considered imperative because of the new titles identified in about 40 years since the first edition of 1974. Additions, amounting to 1087, i. e. 1/3 out of a total of 3172 entries, were incorporated into the project undergoing a homogenization process so as not to completely remove the first edition. At the same time, the treatment was extended to the old entries in order to supplement them with new data that emerged from the research.


Αναγνωρισμένο διεθνές φιλελεύθερο και ριζοσπαστικό ιδεολογικοπολιτικό κίνημα, λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό ρεύμα γαλουχημένο στο κλίμα του κλασικισμού και του ρομαντισμού, όπως έχει χαρακτηρισθεί, ο φιλελληνισμός, ο οποίος εκδηλώθηκε με την έκρηξη του ελληνικού Αγώνα της Ανεξαρτησίας, δεν έπαψε να απασχολεί τους μελετητές ως πολυσύνθετο φαινόμενο που ξεσήκωσε με μοναδικό τρόπο την κοινή γνώμη στην Ευρώπη και στην Αμερική. Η δεύτερη έκδοση του βιβλιογραφικού καταλόγου του φιλελληνισμού της Λουκίας Δρούλια, ο οποίος έχει στο μεταξύ καταστεί βιβλίο αναφοράς για όσους ασχολούνται με  το φαινόμενο, θεωρήθηκε επιβεβλημένη λόγω των νέων τίτλων που εντοπίστηκαν στα 40 περίπου χρόνια που μεσολάβησαν μετά την πρώτη έκδοση του 1974. Οι προσθήκες, που ανέρχονται σε 1087, δηλαδή στο 1/3 επί του συνόλου των 3172 λημμάτων, ενσωματώθηκαν στο έργο έχοντας υποστεί επεξεργασία ομογενοποίησης ώστε να μην αναιρεθεί εντελώς η πρώτη έκδοση. Παράλληλα η επεξεργασία επεκτάθηκε και στα παλαιά λήμματα με σκοπό τη συμπλήρωσή τους με νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα.

ISBN: 9789609538626
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 499